Hírek

Elérhetőségek

Pályázat Isaszeg közigazgatási területén működő civil szervezetek 2018. évi pénzügyi támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Isaszeg közigazgatási területén működő civil szervezetek

2018. évi pénzügyi támogatására

 

 

A pályázat célja:

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.

 

A pályázat tartalma:

Isaszegen, országhatáron belül illetve országhatáron túl megrendezésre kerülő programok, események, rendezvény-sorozatok megszervezéséhez, lebonyolításához szorosan kapcsolódó kiadásokra, amelyen bármely isaszegi lakos részt vehet, a város életéhez kapcsolódó, azt változatosabbá tevő, és a civil közösségek megerősítését szolgálja határon innen és túl.

 

A pályázaton felosztható keret összege: 900.000.-Ft, amit a Képviselő-testület a 3/2018. (II. 21.) önk. rendeletében állapított meg.

 

Pályázók köre:

Azon isaszegi székhelyű civil szervezetek (kivéve pártokat, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szerveket, biztosító egyesületeket, közalapítványokat, kamarákat, köztestületeket), amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket Isaszeg közigazgatási területén ténylegesen folytatják.

 

A pályázat közzétételre kerül: az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztatóban és a www.isaszeg.hu honlapon

 

A pályázatok benyújtásának határideje:

2018. április 27.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati űrlapot a mellékletekkel együtt 2 példányban – egy eredeti és egy fénymásolat -, kézzel olvashatóan írt vagy nyomtatott formában az Isaszegi Polgármesteri Hivatal (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.) címére kell eljuttatni postai úton.

A borítékra kérjük ráírni: CIVIL PÁLYÁZAT.

 

Benyújtandó dokumentumok:

 1. Isaszeg Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló rendeletének kötelezően benyújtandó mellékletei
  • pályázati adatlap (1. sz. melléklet)
  • pályázat rövid tartalmi leírása (1.a sz. melléklet)
  • pályázat tételes pénzügyi terve (1.b sz. melléklet)
  • pályázati összesítő (1.c. melléklet)
  • nyilatkozat a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásról, vagy hiányáról (2.a sz. melléklet)
  • amennyiben érintettség áll fenn az előző pont alapján közzétételi kérelem (2.b sz. melléklet)
 2. a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat,
 3. a hatályos alapító okiratnak vagy alapszabálynak a szervezet képviselője által hitelesített másolata,
 4. nyilatkozat arról, hogy a támogatott szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs,
 5. nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban,
 6. igazolás a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles tárgy év május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.
 7. a civil szervezet döntéshozó szerve (közgyűlés, kuratórium) üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozati kivonat másolata, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza,
 8. amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásban is részesült, az erről szóló határozat (dokumentum) másolatát,
 9. a pályázat benyújtását megelőző évről szóló közhasznúsági melléklet (350/2011. Korm. rendelet). Az i) pontban meghatározott mellékletet csak a közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezeteknek kell csatolniuk.

 

A pályázat kötelezően benyújtandó mellékletei személyesen is átvehetők az Isaszegi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve letölthető a www.isaszeg.hu honlapról.

 

A pályázatok kezelése:

A pályázatokat a polgármesteri hivatal iktatja és archiválja. Az önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szervezetek, közösségek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára.

 

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat 2018. május 16-ig – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság és a Kulturális, Közművelődési és Sport Bizottság véleményének kikérése mellett – a Képviselő-testület bírálja el.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést, illetve a nyertesek nevét és az elnyert összeg nagyságát az önkormányzat 2018. május hónapban az interneten (www.isaszeg.hu) a Képviselő-testületi döntést követően azonnal és az Isaszeg Önkormányzati Tájékoztató soron következő lapszámában közzéteszi.

 

A hiányos vagy formailag hibás pályázatokat az önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. A pályázati döntéseket az önkormányzat nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

 

Érvénytelen az a pályázat:

- amely határidőn túl érkezett,

- amelyet nem az arra jogosult nyújtott be,

- amelyet nem a megadott címre nyújtottak be,

- amelyhez nem csatolták az előírt mellékleteket,

- amelyen adatlap kitöltése hiányos.

 

Nem részesíthető támogatásban az a pályázó:

 • aki a pályázatában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • aki korábban Isaszeg Város Önkormányzatától kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy teljes egészében eltérően használta fel,
 • akinek lejárt esedékességű köztartozása van,
 • aki nem számolt el az előző évi pályázatával határidőre,
 • aki nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek.

 

A pályázati támogatás igénybevétele:

A pályázat előfinanszírozott, tehát az elnyert támogatás összegét teljes egészében a program tartalmi és pénzügyi beszámolója előtt kapja meg a támogatott szervezet. A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást az önkormányzat bankszámlára utalással és készpénz kifizetéssel teljesít.

 

A támogatási szerződés megkötése előtt be kell nyújtani továbbá:

 1. a székhely szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, harminc napnál nem régebbi kivonatát,
 2. a pályázó szervezet banki aláírási kartonjának a bank által hitelesített, 60 napnál nem régebbi másolatát,
 3. a 2017. évről szóló beszámoló letétbe helyezésének igazolását.

 

A pályázat elszámolásával kapcsolatos tudnivalók:

 • A pályázaton elnyert összeggel legkésőbb 2018. december 15-ig beszámolót kell benyújtani a pályázat kiírójához.
 • A beszámoló számlamásolatokkal alátámasztott pénzügyi részből és fényképekkel, sajtómegjelenéssel illusztrált tartalmi részből áll, melyet a támogatott szervezet,  2018. december 15-ig köteles az Isaszegi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási osztálya és a KKB bizottságnak elküldeni. ( A beszámolók elkészítéséhez segítséget nyújt az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló rendelet 4. sz. melléklete)
 • A sajtómegjelenést Isaszeg Város Önkormányzata a tulajdonában lévő havi megjelenésű tájékoztatójában, honlapján térítésmentesen biztosítja.

 

A pályázati kiírással, sajtómegjelenéssel és az elnyert pályázat tartalmi beszámolójával kapcsolatban Hefler Cecília ad szívesen választ az alábbi elérhetőségeken: 28-583-102; hanak.cecilia@isaszeg.hu

A pályázat pénzügyi elszámolásával kapcsolatban pedig Horváth Anita nyújt segítséget az alábbi telefonszámon: 28-583-117.

 

Isaszeg, 2018. március 21.                                       

Isaszeg Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Csatolmány(ok):