Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban

Tisztelt Adózók!

 

A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is)] az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal.  

Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában1 (a továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.

A gazdálkodó szervezetnek minősülő adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változásbejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

Az Eüsztv. szerint nem kötelezett elektronikus ügyintézésre

 a) természetes személy,

 b) lakásszövetkezet, az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,

c) a 600 000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő, továbbá

 d) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany döntése szerint azonban elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

Az elektronikus kapcsolattartás történhet az ASP szakrendszer elektronikus ügyintézési felületén, vagy e-papír rendszer segítségével.

E tájékoztatóban foglaltaktól független a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott,  az állami adóhatóságon keresztüli, elektronikus helyi iparűzési adóbevallás-benyújtás, továbbá az adózó bejelentkezési kötelezettsége teljesítését kiváltó, az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton érkezett adatszolgáltatás. E lehetőség a továbbiakban is használható.

.

 

                                                 Polgármesteri Hivatal